PHP生成短网址的3种方法代码实例

码农天地 -
PHP生成短网址的3种方法代码实例

短网址服务,可能很多朋友都已经不再陌生,现在大部分微博、手机邮件提醒等地方已经有很多应用模式了,并占据了一定的市场。估计很多朋友现在也正在使用。 看过新浪的短连接服务,发现后面主要有6个字符串组成。

太多算法的东西,也没必要去探讨太多,最主要的还是实现,下面是三种方法的代码:

<?php 
 
//纯随机生成方法
function random($length, $pool = '') 
 { 
  $random = ''; 
 
  if (empty($pool)) { 
   $pool = 'abcdefghkmnpqrstuvwxyz'; 
   $pool .= '23456789'; 
  } 
 
  srand ((double)microtime()*1000000); 
 
  for($i = 0; $i < $length; $i++) 
  { 
   $random .= substr($pool,(rand()%(strlen ($pool))), 1); 
  } 
 
  return $random; 
 } 
 
 $a=random(6);
print_r($a); 
 
// 枚举生成方法
function shorturl($input) { 
 $base32 = array ( 
 "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", 
"a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", 
"k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", 
"u", "v", "w", "x", "y", "z", 
"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", 
"K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", 
 "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"
 ); 
 
 $hex = md5($input); 
 $hexLen = strlen($hex); 
 $subHexLen = $hexLen / 8; 
 $output = array(); 
 
 for ($i = 0; $i < $subHexLen; $i++) { 
 $subHex = substr ($hex, $i * 8, 8); 
 $int = 0x3FFFFFFF & (1 * ('0x'.$subHex)); 
 $out = ''; 
 
 for ($j = 0; $j < 6; $j++) { 
  $val = 0x0000001F & $int; 
  $out .= $base32[$val]; 
  $int = $int >> 5; 
 } 
 
 $output[] = $out; 
 } 
 
 return $output; 
} 
$a=shorturl("https://www.jb51.net");
print_r($a);
//62 位生成方法
 
function base62($x) 
 
{ 
 
$show= ''; 
 
 while($x> 0) { 
 
$s= $x% 62; 
 
if($s> 35) { 
 
$s= chr($s+61);    
 
} elseif($s> 9 && $s<=35) { 
 
$s= chr($s+ 55); 
 
} 
 
$show.= $s; 
 
 $x= floor($x/62); 
 
} 
 
return $show;  
 
} 
 
function urlShort($url) 
 
{ 
 
$url= crc32($url); 
 
$result= sprintf("%u", $url); 
 
return base62($result); 
 
 } 
 
echo urlShort("https://www.jb51.net/"); 
 
?>

特别申明:本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系(cy198701067573@163.com),我们将及时处理。

Tags 标签

加个好友,技术交流

1628738909466805.jpg